Sök till Bothniasalongen 2024

Välkommen att ansöka till en jurybedömd konstsalong som äger rum på fem platser i två regioner under sommaren 2024.

Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum 29 juni – 24 augusti

Gällivare Kulturmuseum 15 juni -24 augusti

Konsthallen i Kulturens hus Luleå 13 juni – 14 augusti

Skellefteå Konsthall c/o Nordanå utställningsrum 2 juni– 1 september

Västerbottens museum i Umeå 6 juni- 22 september

Vad är en konstsalong?

Konstsalonger är, och har under lång tid varit, en neutral plattform för det svenska konstlivet. Salongen som konstföreteelse har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som icke etablerade, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Konstsalongen är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Dessutom blir det i en salong synligt att samtidskonsten rymmer en rik bredd av uttryck och att den trots sin mångfald ofta visar en riktning om tiden vi befinner oss i.

Varför en Bothniasalong?

Syftet med Bothniasalong 2024 är att genom samverkan mellan regionerna skapa fem intressanta utställningar som fokuserar på konstnärskap som upplever sig ha en anknytning eller känsla för Norrbotten och/eller Västerbotten.

Material och tema

Salongen välkomnar konst i olika material och i alla dess uttrycksformer. Temat är fritt. Högst tre verk per konstnär och samtliga ska vara till salu. Verken får inte vara äldre än tre år och ej tidigare utställda på institution.

Juryn

De två jurygrupperna, en för Norrbotten och en för Västerbotten, består av konstnärer och representanter från konstinstitutioner. Jurygrupperna fördelar självständigt antagna bidrag mellan vardera regioners utställningsplatser.

Arrangörer

Bothniasalong 2024 är ett gemensamt arrangemang av Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Gällivare Kulturmuseum, Konsthallen i Luleå, Norrbottens museum, Skellefteå Konsthall och Västerbottens museum.

Vem får söka?

Alla över 18 år är välkomna att ansöka. Alla konstnärliga uttryck och tekniker är välkomna. De krav som ställs är att det kopplingen till Norr- respektive Västerbotten motiveras. Inget krav finns på att man varken är född eller boende i regionerna, men man behöver förklara sin relation till platsen. Enskilda såväl som grupper är välkomna att söka.

Går det att söka till båda länen?

Det går bra att söka till och medverka i båda regionerna. Urvalet från juryn i Västerbotten visas på Västerbottens museum och Skellefteå Konsthall – i detta fall Nordanå utställningsrum. Urvalet från juryn i Norrbotten visas på Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Gällivare Kulturmuseum och Konsthallen i Luleå. Unika verk kan alltså endast komma i fråga för ett län, medan olika delar av samma upplaga, serie eller svit kan visas i båda regionerna.

Ansökan

För att anmälan ska accepteras måste insänt material – ansökan, märkta fotografier, digitala bilder, beskrivning, skiss, URL-adress för webbaserade verk – vara jurygrupperna till handa senast 11 mars 2024. Konstverken ska inte skickas med ansökan. Ansökan sker helt digitalt. Juryns beslut, som inte kan överklagas, sänds ut per e-post under vecka 16 till samtliga sökanden. Separera bildfilerna och se till att inte namn syns.

Följande information ska finnas i ansökan: namn, födelseår, e-postadress, telefon, postadress, beskrivning av anknytning till något av länen.

Om vart och ett av verken ska följande anges: titel, tillkomstår, teknik, mått, speltid för video, pris. I förekommande fall: upplagans storlek, antal till salu.

Ansökan tillsammans med bifogade filer vilka inte bör överstiga sammanlagt 10 MB, skickas till

för Västerbotten: salong24@vbm.se

för Norrbotten: salong24@lulea.se

Villkor för antagna

De antagna står själva för utrustning, material och teknik till sina verk och ska tillse att verken görs färdiga att visas. Någon utställningsersättning utgår inte. Arrangörerna tar ingen provision vid försäljning. Museernas och konsthallarnas butiker förmedlar köp. Betalning och leverans görs upp direkt mellan konstnär och köpare. Prisuppgifter i ansökan är bindande. Antagna ansvarar för att deras verk inkommer till någon av de fyra inlämningsplatserna: Luleå Konsthall, Skellefteå konsthall: Nordanå utställningsrum, Västerbottens Museum. Arrangörerna står för eventuell vidaretransport aktuell utställningsplats. Leveranser ska vara tydligt märkta med museets eller konsthallens namn och upphovspersonens/-ernas namn. Inlämning äger rum måndag den 13 maj 2024.

Kontakt och info

Västerbottens museum: suzanne.steneberg@vbm.se

Skellefteå Konsthall: anna-karin.larsson@skelleftea.se

Norrbottens museum: henrik.ygge@norrbotten.se

Konsthallen i Luleå: hans.sundvall@lulea.se

Sidan uppdaterades den 01 februari 2024